Algemene Voorwaarden RCO Rally

Home / Algemene Voorwaarden RCO Rally


Algemene voorwaarden Frank de Jong Memorial Rally 2018

 

 1. Deelnemers aan de Frank de Jong Memorial Rally zijn zelf verantwoordelijk voor de verzekering van de auto en hun goederen waarmee ze deelnemen aan de rally. Deelnemers zijn eveneens zelf verantwoordelijk voor een inzittendenverzekering en een persoonlijke WA-verzekering.
 2. De organisatie van de Frank de Jong Memorial RCO Rally kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de auto en/of eventuele persoonlijke bezittingen van de deelnemers en/of letselschade.
 3. Deelnemers dienen zich vanzelfsprekend te houden aan de ter plaatse geldende verkeersregels, waaronder de maximumsnelheden. Eventuele overtredingen zijn voor eigen risico.
 4. Het inschrijfgeld voorziet in een startbewijs en de volgende consumpties: koffie en/of thee met iets lekkers, lunch en een diner en twee consumptiebonnen. Daarnaast worden onderweg op diverse plekken nog versnaperingen aangeboden. Overige consumpties dienen persoonlijk afgerekend te worden.
 5. Bij annulering door de deelnemer zijn de volgende annuleringskosten zijn van toepassing (uitgedrukt in percentage van de prijs zoals vermeld op het inschrijfformulier):

– 25%; tot 5 weken voorafgaand aan het evenement

– 50%; 4-2 weken voorafgaand aan het evenement

– 75%; 2 weken voorafgaand aan het evenement

– 100%; 1 week voorafgaand aan het evenement

-100%; no show tijdens het evenement

In bijzondere gevallen kan restitutie aangevraagd worden en zal de organisatie beslissen.

 1. De organisatie van de Frank de Jong Memorial RCO Rally behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren of te diskwalificeren in geval van onveilig en/of onverantwoordelijk (weg)gedrag.
 1. De Frank de Jong Memorial RCO Rally is een initiatief van Rotary Ridderkerk de Waal. Een belangrijk deel van de opbrengsten van de inschrijf- en sponsorgelden worden, na aftrek van de organisatiekosten, geschonken aan een vooraf door Rotary Ridderkerk de Waal bepaald goed doel.
 1. De uitslag van de jury van de Frank de Jong Memorial RCO Rally is bindend en daarover kan achteraf niet worden gecorrespondeerd.
 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van de Frank de Jong Memorial RCO Rally. Deelnemers zijn gehouden te allen tijde de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
 2. Een vrijwaringsclausule zal voor aanvang van de rally worden overhandigd en door de deelnemers worden ondertekend. Hierin staat:
 3. Dat de equipe bestaat uit een bestuurder, een navigator en eventueel 2 of 3 bijrijders;
 4. Dat de equipe de organisatie van deze rit zal vrijwaren van elke aansprakelijkheid ten opzichte van derden, voortvloeiend uit het deelnemen aan deze rit;
 5. Dat de equipe deze organisaties niet aansprakelijk zal stellen voor enige schade die de equipe lijdt als gevolg van het deelnemen aan de rit;
 6. Dat de equipe evenzo de personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de organisatie van deze rit, zal vrijwaren van elke aansprakelijkheid jegens derden en dat zij deze personen niet voor enige schade als gevolg van het deelnemen aan de rit en voortkomend uit de rit aansprakelijk zal stellen;
 7. Dat het voertuig waarin aan deze rit wordt deelgenomen WA verzekerd is in de ruimste zin van het gestelde in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen en dat dit voertuig voldoet aan alle door de wet gestelde eisen;
 8. Dat de bestuurder in het bezit is van een geldig rijbewijs;
 9. Dat de equipe zich zal houden aan de verkeersregels.